ဘယ်လိုဆောင်းက အေးနိုင်မလဲ…အပူသည် နေအပူ နွေအပူ မီးအပူတွေ ကြားကသောက အပူသမားများ

ဘယ်လိုဆောင်းက အေးနိုင်မလဲ…အပူသည် နေအပူ နွေအပူ မီးအပူတွေ ကြားကသောက အပူသမားများ

ဘယ်လိုဆောင်းက အေးနိုင်မလဲ…

အပူသည် နေအပူ နွေအပူ မီးအပူတွေ ကြားက
သောက အပူသမားများ။

Credit – ကျားဂူ တောရ ဆရာတော်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *