အများပြည်သူများသို့ ငလျင် အရေးပေါ်သတိပေးချက်

အများပြည်သူများသို့ ငလျင် အရေးပေါ်သတိပေးချက်

အများပြည်သူများသို့ အရေးပေါ်သတိပေးချက် ၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှအင်အားအသင့်တင့် ငလျင်၅ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေး ငလျင်စခန်းတောင်ဘက်၁၅မိုင်အကွာတံတားဦးအရှေ့ဘက်၄မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီးရစ်တာစကေး၅.၂ ငလျင်လှုပ်ခဲ့အပြီး ထပ်မံ၍တမူးမြေငလျင်စခန်းအရှေ့ဘက်၆၅မိုင်အကွာ

ပင်လယ်ဘူး မြို့ မြောက်ဘက်၉မိုင်အကွာကိုဗဟိုပြုပြီး ရစ်တာစကေး၄.၂ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်မြစ်ငယ် မန္တလေး တို့တွင် ငလျင်များထပ်မံလှုပ်ခတ်လာရာ၅ကြိမ်ထိရှိလာပြီဖြစ်သည်။

စစ်ကိုင်း အင်းဝ မန္တလေး တံတားဦးမှပြည်သူများသည် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီးဗဟိုဖြစ်သည့်အတွက် ဖျက်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်သည့်အခါ အပျက်စီးများနိုင်ပါသည်။

၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှ၅ကြိမ်လှုပ်ခတ်လာရာ နှစ်၁ဝဝမှာ တစ်ကြိမ်ခန့်လှုပ်ခတ်တတ်သော စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီးမကြာမီလှုပ်ခတ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

ဖျက်အားပြင်းငလျင်ကြီးဖြစ်သည့် မြန်မာ့သမိုင်းအဆိုးဝါးဆုံး ပဲခူးငလျင်သည် တစ်ကြော့ပြန်လာဖွယ်ရှိနေပါသည်။

ငလျင်ကြီးမလာခင် အင်အားအသင့်တင့်ရှိသောငလျင်ကြိုများသည် အကြိမ်ရေတွက်များစွာလှုပ်ခတ်တတ်ပါသည်

အများပြည်သူများသို့ အရေးပေါ်သတိပေးချက်

အများပြည်သူများသို့ အရေးပေါ်သတိပေးချက် ၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှအင်အားအသင့်တင့် ငလျင်၅ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေး ငလျင်စခန်းတောင်ဘက်၁၅မိုင်အကွာတံတားဦးအရှေ့ဘက်၄မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီးရစ်တာစကေး၅.၂ ငလျင်လှုပ်ခဲ့အပြီး ထပ်မံ၍တမူးမြေငလျင်စခန်းအရှေ့ဘက်၆၅မိုင်အကွာ

ပင်လယ်ဘူး မြို့ မြောက်ဘက်၉မိုင်အကွာကိုဗဟိုပြုပြီး ရစ်တာစကေး၄.၂ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်မြစ်ငယ် မန္တလေး တို့တွင် ငလျင်များထပ်မံလှုပ်ခတ်လာရာ၅ကြိမ်ထိရှိလာပြီဖြစ်သည်။

စစ်ကိုင်း အင်းဝ မန္တလေး တံတားဦးမှပြည်သူများသည် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီးဗဟိုဖြစ်သည့်အတွက် ဖျက်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်သည့်အခါ အပျက်စီးများနိုင်ပါသည်။

၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှ၅ကြိမ်လှုပ်ခတ်လာရာ နှစ်၁ဝဝမှာ တစ်ကြိမ်ခန့်လှုပ်ခတ်တတ်သော စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီးမကြာမီလှုပ်ခတ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

ဖျက်အားပြင်းငလျင်ကြီးဖြစ်သည့် မြန်မာ့သမိုင်းအဆိုးဝါးဆုံး ပဲခူးငလျင်သည် တစ်ကြော့ပြန်လာဖွယ်ရှိနေပါသည်။

ငလျင်ကြီးမလာခင် အင်အားအသင့်တင့်ရှိသောငလျင်ကြိုများသည် အကြိမ်ရေတွက်များစွာလှုပ်ခတ်တတ်ပါသည်

အများပြည်သူများသို့ အရေးပေါ်သတိပေးချက်

အများပြည်သူများသို့ အရေးပေါ်သတိပေးချက် ၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှအင်အားအသင့်တင့် ငလျင်၅ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေး ငလျင်စခန်းတောင်ဘက်၁၅မိုင်အကွာတံတားဦးအရှေ့ဘက်၄မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီးရစ်တာစကေး၅.၂ ငလျင်လှုပ်ခဲ့အပြီး ထပ်မံ၍တမူးမြေငလျင်စခန်းအရှေ့ဘက်၆၅မိုင်အကွာ

ပင်လယ်ဘူး မြို့ မြောက်ဘက်၉မိုင်အကွာကိုဗဟိုပြုပြီး ရစ်တာစကေး၄.၂ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်မြစ်ငယ် မန္တလေး တို့တွင် ငလျင်များထပ်မံလှုပ်ခတ်လာရာ၅ကြိမ်ထိရှိလာပြီဖြစ်သည်။

စစ်ကိုင်း အင်းဝ မန္တလေး တံတားဦးမှပြည်သူများသည် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီးဗဟိုဖြစ်သည့်အတွက် ဖျက်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်သည့်အခါ အပျက်စီးများနိုင်ပါသည်။

၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှ၅ကြိမ်လှုပ်ခတ်လာရာ နှစ်၁ဝဝမှာ တစ်ကြိမ်ခန့်လှုပ်ခတ်တတ်သော စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီးမကြာမီလှုပ်ခတ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

ဖျက်အားပြင်းငလျင်ကြီးဖြစ်သည့် မြန်မာ့သမိုင်းအဆိုးဝါးဆုံး ပဲခူးငလျင်သည် တစ်ကြော့ပြန်လာဖွယ်ရှိနေပါသည်။

ငလျင်ကြီးမလာခင် အင်အားအသင့်တင့်ရှိသောငလျင်ကြိုများသည် အကြိမ်ရေတွက်များစွာလှုပ်ခတ်တတ်ပါသည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *