မနက်က ကလေးတစ်ယောက် လမ်းပျောက်ပြီး ရောက်လာလို့ မိဘများထံ ပြန်အပ်နိုင်ခဲ့

မနက်က ကလေးတစ်ယောက် လမ်းပျောက်ပြီး ရောက်လာလို့ မိဘများထံ ပြန်အပ်နိုင်ခဲ့

မိဘများ လာရောက်ဆက်သွယ်ပါ မနက်က ကလေးတစ်ယောက် လမ်းပျောက်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်

ကလေးမြို့၊ ခရခရုံးအနီးမှာ ဒီမနက်က ကလေးတစ်ယောက် လမ်းပျောက်တာတွေ့ရှိပါတယ်။

နာမည် – ဟာနာနွမ်နှိမ်မွဲလ်( Hana Nun Ngeih Maw)
အဖမည် – လျန်ဇွန်ထန် ( Lian Suan Thang)
နေရပ်လိပ်စာ – ဖိုင်ဇောရွာ (Phia Zaw Khuah Mi)

ဆက်သွယ်ရန်။ ပါရမီ(ဆာဗူးသီိးဆိုင်) ခရခ ရုံး
နောက်ဖက် Ph= 09422603642 / 09941211098

မိဘများလာရောက်ဆက်သွယ်နိင်ပါတယ်။

Zawgyi Version

မနက်က ကလေးတစ်ယောက် လမ်းပျောက်ပြီး ရောက်လာလို့ မိဘများထံ ပြန်အပ်နိုင်ခဲ့

မိဘများ လာရောက်ဆက်သွယ်ပါ မနက်က ကလေးတစ်ယောက် လမ်းပျောက်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်

ကလေးမြို့၊ ခရခရုံးအနီးမှာ ဒီမနက်က ကလေးတစ်ယောက် လမ်းပျောက်တာတွေ့ရှိပါတယ်။

နာမည် – ဟာနာနွမ်နှိမ်မွဲလ်( Hana Nun Ngeih Maw)
အဖမည် – လျန်ဇွန်ထန် ( Lian Suan Thang)
နေရပ်လိပ်စာ – ဖိုင်ဇောရွာ (Phia Zaw Khuah Mi)

ဆက်သွယ်ရန်။ ပါရမီ(ဆာဗူးသီိးဆိုင်) ခရခ ရုံး
နောက်ဖက် Ph= 09422603642 / 09941211098

မိဘများလာရောက်ဆက်သွယ်နိင်ပါတယ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *