ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ရာ (၁) ရှိ ဘဏ် ATM စက်တစ်ခုပေါ်တွင် မြွေကြီးတစ်ကောင်…see more

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ရာ (၁) ရှိ ဘဏ် ATM စက်တစ်ခုပေါ်တွင် မြွေကြီးတစ်ကောင်…see more

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ရာ (၁) ရှိ ဘဏ် ATM စက်တစ်ခုပေါ်တွင် မြွေကြီးတစ်ကောင်...see more ATM စက်ပေါ် မြွေကြီးတစ်ကောင်ရောက်နေ နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ဗိုလ်မှူးဗထူးအိမ်ရာ အပိုင်း...