နေခင်းကြီး ဓ ား နဲ့ထိုးပြီး I phone များ အေးဆေးစွာ အလုခံရ