ဘယ်လိုဆောင်းက အေးနိုင်မလဲ…အပူသည် နေအပူ နွေအပူ မီးအပူတွေ ကြားကသောက အပူသမားများ

ဘယ်လိုဆောင်းက အေးနိုင်မလဲ…အပူသည် နေအပူ နွေအပူ မီးအပူတွေ ကြားကသောက အပူသမားများ

ဘယ်လိုဆောင်းက အေးနိုင်မလဲ...အပူသည် နေအပူ နွေအပူ မီးအပူတွေ ကြားကသောက အပူသမားများ ဘယ်လိုဆောင်းက အေးနိုင်မလဲ... အပူသည် နေအပူ နွေအပူ မီးအပူတွေ ကြားက သောက အပူသမားများ။ Credit - ကျားဂူ တောရ...